Brand in kledingfabriek in Bangladesh

Na een verschrikkelijke brand in een kledingfabriek in Bangladesh, waarin 21 arbeiders omkwamen, eisen fabrieksarbeid(st)ers snelle hervormingen, een strafrechtelijk onderzoek en vergoeding voor de slachtoffers. Steun samen met fos en de Schone Kleren Campagne de eisen van deze arbeid(st)ers en schrijf een brief naar de regering van Bangladesh en de internationale kledingmerken die inkopen bij deze fabriek.

Wat is er gebeurd?
Op donderdag 25 februari om 21u30 brak brand uit op de 2de verdieping van de kledingfabriek Garib & Garib te Gazipur (regio Dhaka). Volgens een officieel onderzoek was de oorzaak kortsluiting. Het vuur breidde zich snel uit naar andere verdiepingen die vol brandbare goederen lagen. Er ontwikkelde zich een zwarte rook, die door de slechte ventilatie niet afgevoerd kon worden en die de arbeidsters verstikte. De arbeid(st)ers op de hogere verdiepingen zaten gevangen, ook al omdat de uitgangen op slot waren en trappen met ontvlambare goederen volgestouwd waren. Het brandbestrijdingsmaterieel in de fabriek was “zo goed als onbruikbaar” aldus de brandweer van Dhaka. Volgens rapporten kon geen van de veiligheidsagenten met dienst de blusapparatuur en de waterhydranten bedienen.

Op 7 maart ontvingen de gezinnen van de overleden arbeid(st)ers een vergoeding van 200.000 taka (ca. 2085 €). De gewonden werden naar verschillende hospitalen in Dhaka gebracht. Het is nog onbekend hoe deze eerste maatregelen gevolgd zullen worden door verdere volledige vergoedingen. Die 200.000 taka zijn onvoldoende en verdere vergoeding op langere termijn voor de ernstig gewonden en de gezinnen van de overledenen is nodig. Tijdens de maand maart blijft de fabriek gesloten. De arbeid(st)ers hebben hun loon voor de volledige februarimaand ontvangen, maar wachten op verdere uitbetaling tijdens de sluitingsperiode.

Falende audits
De Clean Clothes Campaign heeft de Europese en Amerikaanse kledingbedrijven die aankopen bij Garib & Garib Sweater, gecontacteerd. Het Zweedse H&M reageerde met de mededeling dat ze samen met een Italiaans bedrijf, Terranova, werken aan een vergoeding voor de gewonden en hun gezinnen. We zijn blij met deze eerste maatregelen maar eisen dat alle inkopende kledingbedrijven een langetermijnaanpak hanteren i.v.m. de financiële compensatie, waarbij ook de vakbonden en arbeidsorganisaties betrokken worden.

Maar het baart zorgen dat H&M ontkent dat er structurele veiligheidsproblemen waren bij Garib & Garib. Volgens hun fabrieksaudit (oktober 2009) waren er duidelijk gemarkeerde vluchtroutes, nooduitgangen en brandblusapparaten. Terwijl een officieel onderzoek naar de oorzaak van de brand uitwijst dat één van de belangrijkste doodsoorzaken het gebrekkig ventilatiesysteem was en een illegale stalen structuur voor goederenstockage op het dak van het 7 verdiepingen tellende gebouw.

Niets kan de ontoereikendheid van het auditsysteem beter illustreren. De arbeidsbeweging bekritiseert al langer het auditsysteem omdat het niet op een geloofwaardige wijze het gebrek aan naleving op dagdagelijkse basis kan detecteren. Het bestaan van vluchtroutes aankruisen, helpt niet indien de trappen volgestouwd worden met goederen. De aanwezigheid van brandblusapparaten volstaat niet als niemand ze kan bedienen. De arbeiders zelf betrekken bij het opvolgen van de gezondheids- en veiligheidsomstandigheden is een fundamentele eerste voorwaarde om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden.

Gegeven het verschrikkelijk verleden van fabrieksbranden van de kledingindustrie van Bangladesh (sinds 2000 meer dan 273 slachtoffers) is het niet langer te verdedigen dat auditrapporten die tekortkomingen op gebied van veiligheidsnormen detecteren, privé gehouden kunnen worden. De industrie moet transparanter worden en zich meer verantwoordelijk voelen voor de betrokken arbeid(st)ers, en de auditrapporten ter inzage geven aan vakbonden, de regering en andere betrokken stakeholders.

Verantwoordelijkheid
Deze brand was niet alleen te voorkomen, hij was voorspelbaar en in die zin kunnen we hem geen ongeval noemen. Sinds 2000, na een reeks gelijkaardige dodelijke voorvallen, hebben de Clean Clothes Campaign en haar partnerorganisaties in Bangladesh een onderzoek geëist van alle kledingfabrieken in Bangladesh. Die dragen alle dezelfde stempel: geblokkeerde trappen, gesloten uitgangen, slechte ventilatie, afwezig of onvoldoend brandbestrijdingsmaterieel, personeel dat onvoldoende opgeleid is voor noodsituaties.

Echter, noch de regering, noch de Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), of de internationale inkopers hebben voldoende structurele maatregelen genomen om de kledingindustrie te verbeteren.

Wij ondersteunen daarom volledig de eisen van de Bangladese vakbonden en arbeidsorganisaties aan de eigenaar van Garib & Garib, de regering, de BGMEA en de internationale inkopers om:

1. onmiddellijk minimum 500.000 taka uit te betalen aan de gezinnen van de overleden arbeid(st)ers;
2. voldoende medische hulp en de noodzakelijk vergoeding ervan voor de gewonde arbeid(st)ers te garanderen (volgens een onafhankelijk medisch advies);
3. effectieve maatregelen voor de compensatie van slachtoffers op langere termijn te nemen; daar moeten op het beslissingsniveau de eigenaar, inkopers, BGMEA, vakbondsvertegenwoordigers en vertegenwoordigers uit de civiele maatschappij bij betrokken worden;
4. alle relevante onderzoeksrapporten, m.i.v. auditrapporten door internationale inkopers en hun agenten, over de arbeidsomstandigheden bij Garib & Garib Sweater openbaar te maken:
5. een geloofwaardig onderzoek, waarbij arbeiders- en mensenrechtenorganisaties betrokken worden, in te stellen naar de omstandigheden waarin de tragedie heeft kunnen plaatsgrijpen en de bevindingen volledig openbaar te maken;
6. op een geloofwaardige wijze alle bestaande gezondheids- en veiligheidsbepalingen na te leven, en te garanderen dat er voldoende middelen zijn voor de arbeidsinspectie en de behandeling van (anonieme) klachten van arbeiders en vakbonden. Arbeiders moeten alle informatie krijgen over waar ze een klacht kunnen indienen en over de opvolging ervan;
7. het recht te erkennen van arbeiders om zich in vakbonden van hun keuze te organiseren, en het recht van de vakbonden om in contact te komen met de arbeiders en om alle activiteiten te ontplooien zodat ze hun leden waarlijk kunnen vertegenwoordigen;

Bijkomend doen we een speciale oproep tot de regering om:

8. een geloofwaardig strafrechtelijk onderzoek van het incident en de duidelijke overtreding van veiligheids- en gezondheidsregels uit te voeren en de vermoedelijke schuldige(n) snel te arresteren en voor het gerecht te brengen; en
9. de bestaande veiligheids- en gezondheidswetgeving te evalueren, gebaseerd op een onpartijdig en transparant onderzoek van de gezondheids- en veiligheidsincidenten van de laatste jaren.

We doen een oproep aan de kledingbedrijven die aankopen bij Garib & Garib om:

10. openlijk de eisen aan de regering te ondersteunen, en de naleving ervan te garanderen;
11. direct met de vakbonden te onderhandelen om te garanderen dat de opvolgingsacties en de maatregelen tot vergoeding effectief zijn.

Oproep
Stuur een e-mail of brief naar de eigenaar van Garib & Garib Sweater Ltd, de regering van Bangladesh, de BGMEA en de internationale inkopers H&M en Terranova:

Mr. Abdus Salam Murshedy
President
BGMEA
23/1 Pantha Path Link Road
Kawran Bazar, Dhaka 1215
Bangladesh
Tel.: +880 2 9144552/3, 8115751, 8115597
Fax.: +880 2 8113951, 8125739
Email: [email protected]

Md.Mozahed Hossain
Deputy Secretary (Admin)
Ministry of Labour and Employment
Bangladesh Secretariate, Dhaka-1000
Telephone: +88(02)7162487
Fax: +88(02)7168660
E-mail: [email protected]

Garib & Garib Co. Ltd
Mr. Nazmul Hasan Bhuiyan
Managing Director
Vogra, Gazipur-1702, Bangladesh
Phone: 00880-2-9257048
Fax: 00880-2-9257048
Email: [email protected]
[email protected]

Terranova
[email protected]

H&M
[email protected],
cc to [email protected]

Modelbrief

Dear (naam geadresseerde)

I am shocked to hear about the fire at the Garib & Garib Sweater Ltd, costing the lives of 21 workers and leaving another 50 workers injured. As this accident does not stand alone, but echoes similar fatal fire accidents in the recent history of the Bangladesh garment industry, I urgently call upon you to take immediate and transparent action. This includes ensuring that all victims receive medical support and just compensation, also for the longer term. There should be an impartial investigation leading to the criminal persecution of all suspected culprits. Finally I urge you to take all actions necessary to prevent future accidents from happening, including the revision of existing health and safety regulations in the garment industry in Bangladesh.

I strongly believe that if you are really serious about preventing future deaths you must immediately start involving workers in monitoring health and safety standards. This can only be done through supporting the right to organise and working directly with trade unions.

Yours sincerely,

(uw naam)

Verkorte Nederlandse vertaling:

Geachte …,
Ik ben geschokt door de brand bij Garib & Garib, die het leven kostte aan 21 arbeiders en 50 anderen verwondde. Dit is de zoveelste dodelijke brand in de geschiedenis in de kledingindustrie van Bangladesh. Ik doe een dringende oproep om onmiddellijk en transparant actie te ondernemen: medische zorgen voor alle slachtoffers, een eerlijke vergoeding, ook op langere termijn. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen dat leidt tot strafrechtelijke vervolging van alle vermoedelijke schuldigen. Ik doe een dringende oproep om alle nodige maatregelen te nemen om toekomstige ongevallen te voorkomen, met inbegrip van de evaluatie van alle bestaande gezondheids- en veiligheidsregels in de kledingindustrie.
Ik geloof ten zeerste dat indien u het ernstig meent met het voorkomen van doden in de toekomst, u onmiddellijk de arbeiders moet betrekken bij de controle van de gezondheids- en veiligheidsnormen. Dat kan alleen door het recht op organisatie te erkennen en door direct met de vakbonden samen te werken.

Hoogachtend,
….