Brief aan Minister Charles Michel

fos ondertekende deze brief die gericht is aan Minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel. De brief kwam er naar aanleiding van de onderhandelingen die bezig zijn in de EU over het mandaat van de EU voor de top rond de Millenniumdoelstellingen (MDG’s) die in september in New York plaatsvindt. De ondertekenaars van de brief vragen aan België om in de onderhandelingen een standpunt te verdedigen dat de politieke herbevestiging van de MDG’s koppelt aan concrete werkpunten om de werking rond de MDG’s in een hogere versnelling te krijgen.

LocatieBelgië
CategorieNieuws

Mijnheer de minister,

De onderhandelingen in de aanloop naar de Millenniumdoelstellingen-top in september krijgen stilaan vorm. Ook de Europese Unie moet nu gaan duidelijk maken welk mandaat ze in september zal verdedigen.

We vernamen dat er binnen de Unie geen eensgezindheid is over de aard van het resultaat dat in New York moet worden behaald. Sommige lidstaten willen enkel een politieke verklaring met een herbevestiging van het engagement om de Millenniumdoelstellingen in 2015 te realiseren. Andere lidstaten willen dat Europa een concreet actreplan formuleert met bijkomende acties en tussenliggende doelstellingen in de jaren van nu tot 2015

De organisaties die deze brief ondertekenen zijn sinds lang betrokken bij het werk rond de Millenniumdoelstellingen, in de opvolging van het algemeen beleid , maar ook in operationeel werk rond specifieke doelstellingen.

Wij vinden het belangrijk dat het politiek engagement herbevestigd en liefst nog versterkt wordt. Een politieke verklaring die dat uitdrukt is nuttig en nodig. We weten echter uit ervaring dat verklaringen waaraan geen concrete engagementen worden gekoppeld te vaak dode letter blijven.

We pleiten er dan ook voor dat de Belgische onderhandelaars een EU mandaat verdedigen dat een sterk hernieuwd politiek engagement verbindt aan concrete stappen. We verwachten dat concrete werklijnen worden uitgezet om in de komende jaren het werk rond de Millenniumdoelstellingen in een hogere versnelling te krijgen zonder te vervallen in een opbod tussen de Millenniumdoeklstellingen.

De tekst die in het kader van de voorbereiding in de Verenigde Naties door de faciltatoren werd verspreid combineert trouwens de twee lijnen, en lijkt ons een goede basis voor bespreking

U heeft in de voorbije maanden bij verschillende officiële gelegenheden gewezen op het belang van de Millenniumdoelstellingen en de nood aan meer inspanningen om ze te halen.
We vragen dat België, als voorzitter van de EU in de komende zes maanden, mee zorgt voor een sterk , niet vrijblijvend EU mandaat ter zake.

We zijn altijd bereid om onze vraag bij u of uw medewerkers toe te lichten.

En tekenen met de meeste hoogachting

11.11.11, Oxfam, Oxfam Wereldwinkels, Broederlijk Delen, FOS, Wereldsolidariteit, Vredeseilanden, PHOS, Sensoa, Intal,..