Palestina-muur-flickr-José M Ruibérriz
beeld:

FOS steunt #MadeinIllegality

Onderteken het Europees Burgerinitiatief voor een verbod op handel met de Israëlische nederzettingen!

Het vestigen van nederzettingen in bezet gebied is een oorlogsmisdaad. En toch liggen er nog altijd producten uit illegale Israëlische nederzettingen in onze supermarkten. Binnenkort gaat een Europees burgerinitiatief van start om de Europese Unie te vragen een einde te maken aan de handel met nederzettingen in bezette gebieden. Het initiatief wil op één jaar tijd, één miljoen handtekeningen inzamelen om de Europese Commissie tot een besluit te dwingen.

CategorieNieuws

Straffeloze Israëlische kolonisatie

Op 17 januari 2022 waren vertegenwoordigers van de Europese Unie en de lidstaten getuige van de uitzetting en de vernieling van de woning van de Palestijnse familie Salhiye ten gunste van Israëlische kolonisten, in de wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem. Als reactie daarop herhaalde de EU voor de zoveelste keer haar standpunt: “De uitzettingen en vernielingen zijn illegaal onder het internationaal recht en vormen een ernstige bedreiging voor de vooruitzichten op vrede. Bovendien wakkeren ze de spanningen op het terrein verder aan”. Aan Belgische kant was hetzelfde refrein te horen. Zo herhaalde minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès op 1 februari in de Kamer van Volksvertegenwoordigers: “Net als de Europese Unie is België van mening dat de uitbreiding van de nederzettingen, de vernielingen en de uitzettingen illegaal zijn in het licht van het internationaal recht. Zij vergroten de spanningen, bedreigen de tweestaten-oplossing en verkleinen de kansen op een duurzame vrede.”

Die voortdurende veroordelingen weerhouden Israël er echter niet van om zijn kolonisatiebeleid voort te zetten. Het moet beschouwd worden als illegale annexatie van Palestijns grondgebied. Sinds de Oslo-Akkoorden van 1993 is de Israëlische bevolking die zich in bezet gebied heeft gevestigd bijna verdrievoudigd, van 262 500 tot 678 800 kolonisten (cijfers van de EU voor eind 2020), verdeeld over Oost-Jeruzalem en zone C op de Westelijke Jordaanoever.

Palestina-muur-flickr-Daniel Edwins
beeld:

Economie bestendigt de kolonisatie

In de loop der jaren heeft zich in de Israëlische nederzettingen een aanzienlijke economische activiteit ontwikkeld, bestaande uit industrie, landbouwproductie en ontginning van de natuurlijke rijkdommen aanwezig op Palestijns grondgebied. Dat economische leven helpt de kolonisatie in stand houden en draagt bij aan de uitbreiding ervan.

Verschillende aantrekkelijke regelingen zetten Israëlische industriële en agro-industriële bedrijven ertoe aan om zich in de nederzettingen te vestigen. De Israëlische staat is gul met subsidies: belastingvoordelen, kortingen op de huur van gronden, middelen voor onderzoek en ontwikkeling, enz. En niet te vergeten de aanzienlijke middelen die de regering investeert in de aanleg van infrastructuur voor de kolonisten, zoals wegen die enkel voor hen zijn voorbehouden en die een snelle toegang tot de Israëlische en buitenlandse markten mogelijk maken.

Handel met de EU versterkt de kolonisatie

Hoewel het vestigen van nederzettingen in bezet gebied volgens het Statuut van Rome een oorlogsmisdaad vormt, onderhoudt de EU nog altijd handelsrelaties met de Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Die handel zorgt er mee voor dat de nederzettingen economisch leefbaar zijn en maakt hun uitbreiding mogelijk. Dus hoewel de EU de Israëlische kolonisatie veroordeelt, helpt zij die eigenlijk mee versterken.

De EU vormt immers de belangrijkste exportmarkt voor Israël, dat bovendien geniet van de voordelen van de Associatieovereenkomst die in 2000 in werking trad. Maar een aanzienlijk deel van de Israëlische producten die naar de EU worden geëxporteerd komt in werkelijkheid uit de nederzettingen, die geen deel uitmaken van het door de internationale gemeenschap erkende Israëlische grondgebied.

En die producten die het gevolg zijn van schendingen van het internationaal recht worden aangeboden aan nietsvermoedende Europese consumenten. Want hoewel het sinds 2015 in de EU verplicht is om op het etiket te vermelden dat een product afkomstig is uit Israëlische nederzettingen, worden veel producten nog altijd zonder correcte oorsprongsvermelding op de markt gebracht. Door die producten en diensten te kopen, helpen de Europeanen dus zonder het te weten mee aan de diefstal van grond en de gewelddadige verdrijving van Palestijnse families.

ww-palestina-2012-ramallah-fotos willemjan (7)
beeld:

De plicht om de handel met nederzettingen te verbieden

De kolonisatie en de annexatie van Palestijns grondgebied zijn ernstige schendingen van het internationaal recht. Bij dergelijke schendingen hebben derde staten zoals België of de EU verplichtingen: de plicht om het internationaal recht te handhaven, om de situatie niet als legitiem te erkennen en om er geen hulp of bijstand aan te verlenen.

Door producten en diensten uit de Israëlische nederzettingen in te voeren en te verkopen, dragen de EU en haar lidstaten bij aan de economische welvaart van die nederzettingen. “De verplichtingen om het internationaal recht te handhaven en geen bijstand te verlenen, vereisen een verbod op de import van producten uit de nederzettingen naar de EU, en niet alleen een etiket dat hun oorsprong vermeldt”, zo benadrukt François Dubuisson, professor internationaal recht aan de ULB.

Doel: 1 miljoen Europese handtekeningen

Het Europees Burgerinitiatief (EBI) dat op 21 februari 2022 van start gaat, is precies bedoeld om de Europese Unie haar verplichtingen te laten erkennen en te komen tot een verbod op handel met nederzettingen in bezette gebieden, waar ter wereld die zich ook bevinden!

We herhalen hier nog even dat een EBI niet zomaar een petitie is: het is een officieel democratisch instrument dat EU-burgers de kans biedt bij de Europese Commissie aan te dringen bepaalde wetgeving op te stellen.

Door dit Europees burgerinitiatief te ondertekenen,

  • eis je dat de EU een einde maakt aan de handel met nederzettingen die illegaal zijn opgetrokken in bezette gebieden, zoals in bezet Palestijns gebied waar Israël illegale nederzettingen blijft bouwen
  • vraag je de EU om het internationaal recht en de mensenrechten consequent te respecteren, ook in haar handelsrelaties;
  • geef je de EU te kennen dat je niet langer het risico wil lopen door je aankopen medeplichtig te zijn aan de kolonisatie en het geweld tegen onder meer het Palestijnse volk.

Als het EBI erin slaagt 1 miljoen handtekeningen op één jaar tijd te verzamelen, is de Europese Commissie verplicht een gemotiveerd besluit te formuleren over deze kwestie.

De Belgische regering heeft trouwens meegedeeld dat ze dit EBI op de voet zal volgen. Als veel Belgische burgers het EBI ondertekenen, zal dat de regering aanmoedigen om op Europees niveau in deze kwestie een voortrekkersrol op te nemen!

Onderteken http://www.madeinillegality.org/

Deel #MadeinIllegality #StopSettlements !