Geen klimaatbeleid, geen (waardig) werk

Open Brief aan de toekomstige Belgische regering

Vandaag is het de wereldwijde actiedag voor waardig werk. Vakbonden en hun vrienden van de ontwikkelings- en milieuorganisaties van over heel de wereld zeggen heel duidelijk: verder aanmodderen met het klimaatbeleid is nefast voor de tewerkstelling zowel in het noorden als in het zuiden. Wereldwijd klinkt de boodschap: There are no jobs on a dead planet!

LocatieBelgië
CategorieMilieuOpinie

In België vinden de Coalitie Waardig Werk en de Klimaatcoalitie elkaar in een duidelijke boodschap aan de nieuwe beleidsmakers in ons land: ze vergissen zich! Als ze eenzijdig inzetten op besparingen en lastenverlagingen voor de bedrijven en door te weinig te investeren en te knippen in het sociaal en ecologisch beleid, hypothekeren ze een duurzame toekomst. Klimaatverandering en sociale rechtvaardigheid zijn geen luxeproblemen die we kunnen uitstellen tot morgen. We hebben dringend een beleid nodig dat op een sociaal rechtvaardige manier de klimaatopwarming effectief aanpakt. Meer nog, we zijn er van overtuigd dat vandaag investeren in een ernstig klimaatbeleid goed is voor onze economie en leidt tot de creatie van waardig werk voor duizenden mensen. Tegelijk kunnen we de luchtvervuiling terugdringen, de afhankelijkheid van dure fossiele brandstoffen afbouwen en het behalen van klimaatdoelstellingen garanderen.

De keuze is aan onze overheden. De scenario’s en plannen liggen op tafel. Daarom vragen we aan onze beleidsverantwoordelijken om in België :

• het renovatieritme van onze huizen op te drijven;

• ons elektriciteitsnet klaar te maken voor meer hernieuwbare energie, lokale productie en vraagsturing;

• te zorgen voor een performanter openbaar vervoer met een breder aanbod ’s avonds en in het weekend;

• een verdubbeling van de investeringen in fietsinfrastructuur te realiseren;

• voor een versnelling in de groei van hernieuwbare energie te zorgen door de offshore windmolenparken, energieopslag en particuliere investeringen in hernieuwbare energie blijvend te ondersteunen.

Wij hebben berekend dat zo’n ambitieus investeringsplan zal zorgen voor 60.000 bijkomende groene en waardige jobs in België. Dit zal een boost geven aan de verduurzaming van onze economie.

Maar ons land moet ook z’n verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van de landen in het Zuiden die het zwaarst zullen getroffen worden door de klimaatverandering. Wereldwijd zijn er op dit moment al drie maal meer vluchtelingen door natuurrampen dan oorlogen. Het gaat over 22 miljoen mensen die vandaag hun werk en hun inkomen kwijt zijn. In de minst ontwikkelde landen in het Zuiden is de link tussen klimaatverandering en waardig werk onmiskenbaar. Grote multinationals aarzelen niet om landen met elkaar te laten concurreren en dreigen voortdurend om hun productie te verplaatsen naar landen met de laagste sociale kosten en de minste ecologische ambities. Een mooi voorbeeld hiervan is het recente verlies van 1.200 arbeidsplaatsen bij Caterpillar in Gosselies. Dit was grotendeels te wijten aan een concurrentie gebaseerd op minder “waardige” en minder “schone” productie.

Als de Belgische overheid echt haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de mensen en de werknemers in het Zuiden wil nemen, betekent dit:

• Effectief en ondubbelzinnig de engagementen voor klimaatfinanciering nakomen. België moet beginnen met een kwantitatieve doelstelling voor 2013-2015 van minstens 50 miljoen euro per jaar. Deze middelen moeten naar de VN-klimaatfondsen vloeien, namelijk het Adaptation Fund en Green Climate Fund.

• Garanderen dat producten, waar ze ook zijn geproduceerd en die bij ons op de markt komen, gemaakt zijn in respect voor internationale sociale en ecologische normen ( waaronder fundamentele arbeidsnormen van de IAO en de klimaatconventies). De hoge Europese sociale- en milieunormen moeten bewaakt blijven én versterkt worden. Ze mogen niet herleid worden tot competitief nadeel door het toelaten van consumptie van ingevoerde producten die in minderwaardige omstandigheden geproduceerd zijn.

• Sluitende sociale en ecologische clausules, vergezeld van klachtenprocedures en sancties, voorzien in alle internationale handels- en investeringsakkoorden.

De vakbonden wereldwijd en in België grijpen deze internationale dag voor waardig werk aan om aan te geven dat sociale en ecologische rechtvaardigheid samen duurzaamheid garanderen.

De Coalitie Waardig Werk is een Belgisch netwerk van vakbonden en ngo’s (waaronder FOS) die de wereldwijde toepassing van de fundamentele arbeidsrechten verdedigen en schendingen aanklagen.

De Klimaatcoalitie is een nationaal platform bestaande uit een zeventigtal leden uit de milieubeweging, de noord-zuid-beweging, vakbonden en jongerenorganisaties.