Honger en armoede de wereld uit

De Millenniumdoelstellingen

De wereld zal er binnen vijf jaar heel anders uitzien. Dat werd ons in 2000 in elk geval beloofd door 191 regeringsleiders. Er werden acht Millenniumdoelen opgesteld om de armoede wereldwijd drastisch aan te pakken. Nu, tien jaar later, is er van dit plan nog niet veel in huis gekomen.

CategorieNieuws

Een historisch moment was het toen op 8 september 2000 in de schoot van de Verenigde Naties de wereldleiders unaniem de Millenniumverklaring goedkeurden. Het document wijst op de gedeelde verantwoordelijkheid van alle overheden in de wereld om de menselijke waardigheid hoog te houden en de gelijke kansen voor iedereen te vrijwaren, vooral voor kinderen en kwetsbaren.

Wereldverbeteraars pinkten ongetwijfeld een traantje weg van ontroering bij het nieuws over dit wereldwijde partnerschap om extreme armoede tegen te gaan. Gejubeld werd er toen bleek dat het niet om abstracte woorden ging, maar dat er acht concrete en meetbare doelen opgesteld waren – de zogenaamde Millenniumdoelen – en dat er bovendien nog een duidelijke deadline voor het behalen van deze doelen vastgelegd werd: 2015.

De tijd loopt
De doelen zijn niet onrealistisch. Ze kunnen zeker gehaald worden als iedereen zich aan zijn beloften houdt. Daar schuilt het addertje onder het gras. De voorlopige resultaten laten te wensen over. Met nog vijf jaar te gaan, wordt het hoog tijd dat de wereldleiders hun beloften waarmaken. Sinds 2005 houden een twintigtal Vlaamse Noord-Zuidorganisaties, verenigd in de coalitie “2015 De Tijd Loopt”, de vooruitgang kritisch in de gaten en blijven aandringen bij publiek en politiek op het halen van de doelstellingen. De coalitie, waar fos deel van uitmaakt, vraagt zich af waar de politieke beslissingen en de centen blijven om de beloften waar te maken. Daarom lanceren we samen een campagne met de slogan “De tijd loopt en wij wachten!”.

Wachtnacht
Het hoogtepunt van de campagne zal plaatsvinden tijdens de Wachtnacht op 11 september op het Sint-Pietersplein in Gent. Daar zullen 10.000 mensen een videoboodschap opnemen voor de top van staats- en regeringsleiders over de Millenniumdoelen die eind september in New York plaatsvindt. Bovendien worden de aanwezigen onder meer getrakteerd op gratis optredens van toppers als Sioen, Luc De Vos, Johan Verminnen en niemand minder dan Youssou ’N Dour. Wie niet tot dan kan wachten om in actie te schieten voor de campagne kan op de website www.wachtmee.be zijn gezicht lenen aan de campagne.

En wat doet fos?
De keuze voor juist deze acht Millenniumdoelen is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Het is belangrijk dat er werk van gemaakt wordt om ze te behalen. Enkel wachten tot de overheden ze realiseren is dus niet de houding die fos en haar partners hierin aannemen. Al lang voor 2000 pleitte fos voor solidariteit met het Zuiden en steunde fos partners in het Zuiden die zelf het heft in eigen handen namen om hun situatie te verbeteren. Dit zijn slechts enkele voorbeelden hiervan.

Doel 1. Extreme armoede en honger uitroeien
Het aantal mensen dat honger lijdt en minder dan een euro per dag kan uitgeven, is gehalveerd. Waardig werk voor iedereen.
fos werkt in Mozambique samen met de provinciale boerenunie van Manica (UCAMA) en de provinciale boerenunie van Tete (UPCT) aan de bestrijding van de armoede door het verhogen van de voedselzekerheid voor de kleine landbouwers. Vorig jaar kregen bijvoorbeeld 114 families een ossenpaar, ossenkarren en ploegen toegewezen. De dieren helpen niet enkel met het realiseren van een hogere voedselproductie, maar ook met het vervoer van de producten. Daarnaast werd er zaaigoed verdeeld en een grote ruilmarkt voor zaden en gewassen georganiseerd. Ook wordt er als antwoord op de grote droogte geïnvesteerd in irrigatie.

Doel 2. Iedereen naar school
Alle kinderen in de wereld krijgen basisonderwijs.
fos ondersteunt het basisonderwijs in Ghana via projecten in Sefwi Wiawso, Hohoe en Lambussie. Concreet bestaan deze projecten uit het vernieuwen van klaslokalen, het ter beschikking stellen van drinkwater in de scholen, de versterking van de vaardigheden van leerkrachten door het aanbieden van leeren studiemateriaal en het geven van vorming aan de leerkrachten en directeurs over schoolbeheer.

Doel 3. Gelijke kansen van vrouwen promoten
Meisjes mogen net zo vaak naar school als jongens.
fos werkt in Palestina samen de Beweging van Werkende Vrouwen voor Ontwikkeling (PWWSD) die bouwt aan een democratische Palestijnse samenleving, waarin vrouwen een volwaardige rol kunnen spelen. Ze richten zich onder meer op beeldvorming in de media, capaciteitsopbouw op vlak van leiderschap, beleidsbeïnvloeding, en het organiseren van vrouwen. De samenwerking bestond uit het opstarten van twee vakbonden voor vrouwen in kinderopvangcentra en schoonheidssalons. PWWSD slaagde er goed in om deze vrouwen te bereiken en de sensibiliseren over hun rechten.

Doel 4. Minder kindersterfte
In 1990 stierven 13 miljoen kinderen in de armste landen, vaak door makkelijk te genezen ziektes. In 2015 zijn dat er hooguit 4 miljoen.
fos steunt het Peruaans burgernetwerk voor gezondheid ForoSalud. Aanwezigheid van betaalbare basisgezondheidsvoorzieningen kunnen al een wereld van verschil maken, onder meer op vlak van kindersterfte. ForoSalud ijvert voor het recht op gezondheid. In april vorig jaar stemde het Peruaans parlement de ‘Wet voor een universele ziekteverzekering’. Deze wet is volgens ForoSalud een belangrijke stap in de goede richting en kwam er dankzij de formulering van het wetsvoorstel, de lobby en de sociale mobilisatie van ForoSalud. Maar nog steeds vallen (vooral arme) mensen uit de boot. Daarom blijft ForoSalud mensen en organisaties informeren, bewustmaken, vormen en vooral ook mobiliseren om hun eisen en wetsvoorstellen sociale kracht bij te zetten.

Doel 5. Minder moedersterfte
Moedersterfte met driekwart verminderen tegen 2015. Universele toegang tot reproductieve gezondheid in 2015.
fos -partner Comixmul in Honduras startte enkele jaren geleden een mutualiteitssysteem op. Deze krediet-coöperatieve van vrouwen in het Zuiden van het land voorziet in gyneacologische dienstverlening voor 6000 leden. fos -medewerker Daniel Gamez: “De vrouwen betalen een kleine bijdrage voor consultatie en 20 procent van de kostprijs van de medicatie. De overige 80 procent van de kost van het geneesmiddel wordt betaald door de intresten op een sociaal fonds dat de Belgische verzekeringsmaatschappij P&V ter beschikking gesteld heeft.”

Doel 6. HIV/Aids, malaria en andere ziekten stoppen
De verspreiding van deze ziekten stopt. Het aantal nieuwe besmettingen blijft stabiel. Universele toegang tot behandeling van HIV/Aids tegen 2010.
fos werkt in Cuba aan toegang tot gezondheid voor kwetsbare bevolkingsgroepen. Onder meer het Nationaal Centrum voor AIDS-preventie (CNP-SIDA) is hierbij een partner van fos. CNP-SIDA werkt met gezondheidspromotoren die sensibiliseringsacties opzetten waarvan sommigen specifiek gericht op de homosexuele milieus. Ook kunnen in vijf verschillende lokalen jongeren op consultatie komen. CNP-SIDA richtte zijn inspanningen specifiek op enkele wijken waar de resultaten al snel zichtbaar werden: op twee jaar tijd nam het aantal nieuwe HIVbesmettingen in de leeftijdsgroep van 19 tot 29 jaar met tweederde af.

Doel 7. Duurzaam milieu verzekeren
Het aantal mensen dat geen toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen heeft, is gehalveerd. Met een duurzaam milieubeleid keren we het verlies van natuurlijke rijkdommen om.
fos heeft een overeenkomst met de Belgische petroleumsector. Projecten rond energie en duurzame ontwikkeling in Mozambique en El Salvador krijgen op grond van de sectorale cao financiële steun uit het zogenaamde ‘Energiefonds’. In Bolvia is intussen een project rond het opwekken van zonne- energie afgerond. Het zorgde er voor een ware ommekeer in het leven van enkele kleine gemeenschappen in zones waar tot voor kort geen elektriciteitsnetwerk was. De opgewekte zonne-energie kan nu door deze gemeenschappen gebruikt worden voor verlichting, televisies, keukentoestellen en – heel belangrijk – elektriciteit voor de openbare voorzieningen zoals gezondheidscentra, scholen en waterzuiveringsinstallaties.

Doel 8. Globale samenwerking promoten
Niet alleen het Zuiden werkt aan de Millenniumdoelen, ook de rijke landen zetten hun beste beentje voor. Dit niet enkel door geld te geven. We voeren ook eerlijke handel, we zorgen voor betaalbare medicijnen en we schelden oude schulden kwijt.
fos strijdt voor een rechtvaardige wereld. Internationale solidariteit is voorwaarde om hiertoe te komen. Ledenorganisaties en maatschappelijke bewegingen zijn noodzakelijk om een tegenmacht op te bouwen die de rechtvaardige verdeling van middelen nastreeft. Daarom werkt fos samen met tal van organisaties binnen de socialistische beweging en de Noord-Zuidbeweging.

Meer info: Wacht Mee
Meer info: De Wachtnacht