Minister van Werk De Coninck met stoffer en blik gefeliciteerd

Federaal parlement ratificeert Conventie 189 voor Waardig Huishoudwerk

Minister van Werk, Monica De Coninck werd deze ochtend bij haar aankomst op de minsterraad opgewacht door een heuse kuisploeg, die haar een “propere” intrede tot de ministerraad heeft bezorgd. Aanleiding is de ratificatie gisteren door het Federaal Parlement van IAO-Conventie 189 voor Waardig Werk voor Huishoudpersoneel. Met de actie toonde de delegatie van de Coalitie 12 by 12, waar fos deel van uitmaakt, haar tevredenheid en feliciteerde zij de minister voor haar sterke inzet voor de verdediging van de arbeidsrechten van het huishoudpersoneel wereldwijd.

http://fotos.fos-ngo.be/#!album-49

Yves Giets van het ACV schetste in het kort het belang van de IAO Conventie op het huishoudwerk. Wereldwijd werken ruim 50 miljoen personen, voornamelijk vrouwen en jongeren, als huishoudsters of dienstbodes in soms penibele situatie: zeven dagen op zeven, 24u per dag beschikbaar. De Conventie geeft hoop op een betere toekomst.

Silvie Mariën van het ABVV beklemtoonde van haar kant dat minister De Coninck – samen met de Coalitie 12 by 12 – zich onverdroten heeft ingespannen om de ratificatie door het Federaal Parlement zo snel mogelijk voltooid te krijgen. Daarom verdient zij uit erkentelijkheid een poetspakket als cadeau.

Vera dos Santos Costa van ACLVB drukte de hoop uit dat de minister zich verder blijft inzetten om de rechten van het huishoudpersoneel te verdedigen. Vooral het lot van migranten en mensen zonder papieren die in de huishoudsector werk vinden, verdient specifieke aandacht.

De minister beaamde dat het werk nog niet voltooid is. Pas als de drie gemeenschappen en het Brusselse gewest elk afzonderlijk het verdrag ratificeren, kan de IAO België als ondertekenend land registreren. Daarmee kan België het zestiende land worden dat de conventie ratificeert. In Europa gaan enkel Italië en Duitsland ons voor.

Op 16 juni 2011 keurde de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) Conventie 189 goed, een internationaal instrument voor de erkenning van de arbeidsrechten van huishoudpersoneel. Het Internationaal Vakverbond (IVV) lanceerde onmiddellijk de campagne ‘12 by 12’, met als doelstelling ten minste 12 landen de conventie te doen ratificeren tegen eind 2012. Een jaar later hebben amper 15 landen hun handtekening gezet; Uruguay, de Filipijnen, Nicaragua, Paraguay, Mauritius, Bolivia, Italië, Guyana, Duitsland, Zuid-Afrika, Colombia, Ecuador, de Dominicaanse Republiek ,Costa Rica en Argentinië.

Het gaat misschien allemaal trager dan verwacht, maar er beweegt wel degelijk veel op wereldvlak.
Het IVV, het International Domestic Workers Network (IDWN) en Human Rights Watch brachten in een gezamenlijk rapport “Claiming Rights: Domestic Workers’ Movements and Global Advances for Labor Reform” de belangrijkste evoluties samen:
In juli 2013 keurde de Raad van Europa een draft beslissing goed, die de EU-lidstaten toelaat om Conventie 189 in het belang van de Unie te ratificeren.
Landen als Argentinië en Brazilië legden het aantal werkuren en rustdagen wettelijk vast.
Op de Filipijnen is een arbeidscontract nu bij wet verplicht, waarin minimumloon en sociale zekerheid omschreven worden.

Conventie 189 is een mijlpaal voor miljoenen personen

Volgens de IAO werkt 30 % van het huishoudpersoneel wereldwijd zonder enige arbeidsrechten, zonder een wekelijkse rustdag, met onbeperkte
werkuren en een minimaal salaris. Sociale bescherming zoals een minimumleeftijd bij tewerkstelling, bevallingsverlof, toegang tot sociale zekerheid, enz. ontbreekt.

Een conventie is één zaak, de omzetting in nationale wetten een andere. De Coalitie 12 by 12 wijst daarom op de belangrijke rol die is weggelegd voor de vakbonden, de strijd voor waardig werk is immers nog niet gestreden! Een belangrijke stap werd gezet op 29 oktober 2013 in Montevideo – Uruguay, waar vakbondsleiders uit 42 landen de International Domestic Workers Federation oprichtten.

De IAO waarschuwt immers voor mensonwaardige situaties, daar waar migratie en huishoudwerk samenkomen. Internationale migranten krijgen te maken met uitbuiting, ongeoorloofde rekruteringspraktijken, discriminatie en kinderarbeid. Een fenomeen dat niet stopt aan de grenzen van de Europese Unie.

Meer info over de Conventie 198:

De recente publicatie (ITUC- Human Right Watch – International Domestic Workers Federation) biedt interessante informatie – bijvoorbeeld over belangrijke wetswijzigingen sinds de adoptie van C189:

Engelse tekst

Franse tekst

Informatie van de IAO