Oproep aan het Brusselse parlement: ratificeer IAO-conventie 189!

Naar aanleiding van de derde verjaardag van IAO-conventie 189 inzake waardig werk voor huishoudpersoneel, vragen we de Brusselse parlementsleden om de conventie te ratificeren.

LocatieBelgië

De conventie werd reeds geratificeerd door het Federale, Vlaamse en Waalse parlement, alsook door het parlement van de Duitstalige gemeenschap. Door de vertraging in Brussel heeft België de conventie echter nog niet kunnen ratificeren. In onderstaande brief vragen we daarom om de ratificatie van de conventie op te nemen in het regeerakkoord voor het Brusselse gewest, en zo spoedig mogelijk over te gaan tot ratificatie.

Sinds 2011 hebben wereldwijd 15 landen de conventie geratificeerd, waaronder slechts 2 landen uit de EU.

Deze brief gaat uit van de Belgische werkgroep 12 by 12, bestaande uit de vakbonden ABVV, ACLVB, ACV en ngo’s FOS en Wereldsolidariteit, en OR.C.A (Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten).

De volledige brief vind je hier:

Geachte leden van het Brussels Parlement,

Op 16 juni 2011 – nu drie jaar geleden – keurde de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) de Conventie 189 betreffende waardig werk voor het huishoudpersoneel goed. Deze Conventie en de bijbehorende aanbeveling 201 zijn een sterke erkenning van de economische en sociale waarde van het huishoudelijke werk en stelt een aantal maatregelen vast ter verdediging van de werknemers in deze sector.

Aangezien een grote meerderheid van het huishoudpersoneel vrouwelijk is, zijn deze maatregelen bovendien een belangrijke stap vooruit om hun rechtsgelijkheid te verzekeren. De ratificatie van deze conventie en de daaropvolgende uitvoering is immers van groot belang om deze zeer kwetsbare groep werknemers ook in ons land en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest effectief te beschermen.

Sinds de goedkeuring in 2011, hebben 15 landen de conventie geratificeerd waarvan twee uit de Europese Unie. België heeft de afgelopen maanden grote stappen gezet in het ratificatieproces. De conventie werd al geratificeerd door Het Federale Parlement en door het parlement van de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams parlement, en het Waals Parlement. Een volledige ratificatie is echter pas een feit als ook het Brusselse Parlement overgaat tot ratificatie. Dat is jammer genoeg niet gebeurd op het einde van de voorbije legislatuur.

In alle Belgische Gewesten werken duizenden werknemers als huishoudpersoneel in al-lerhande arbeidsstatuten. Dagelijks worden ze geconfronteerd met slechte arbeidsom-standigheden en vaak worden ze slachtoffer van uitbuiting en misbruik. Door haar bij-zondere situatie als Belgische en Europese hoofdstad is deze problematiek in het Brusselse Gewest nog meer aanwezig dan in de rest van het land. We betreuren het dan ook dat de afronding van de ratificatie door België vertraagd wordt door de niet-ratificatie van de Conventie op Brussels niveau.

De vakbonden ABVV, ACLVB en ACV, samen met de NGO’s FOS en Wereldsolidariteit, en de Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten (OR.C.A.), vragen dat ons land IAO Conventie 189 met aanbeveling 201 m.b.t. de situatie van huishoudwerk(st)ers ratificeert.

Daarom willen wij u vragen de ratificatie van de Conventie189 op te nemen in het regeerakkoord voor het Brusselse Gewest, zodat het ook prioriteit van behandeling kan krijgen in het kader van de eerste zittingen van het Brussel Parlement. Op die manier kan het volledige ratificatieproces zo spoedig mogelijk afgerond worden.

Wij houden ons ter beschikking voor meer toelichting en informatie.

Met vriendelijke groeten en vooruitziende naar uw reactie,

Vriendelijke groeten,

Alain Clauwaert, Voorzitter Algemene Centrale ABVV
André Kiekens, Algemeen Secretaris Wereldsolidariteit
Annuschka Vandewalle, Algemeen Secretaris FOS
Olivier Valentin, Nationaal Secretaris ACLVB
Philippe Vandenabeele, Brusselsgewest Secretariss ACLVB
Caroline Copers, Algemeen Secretaris Vlaams ABVV
Dirk Vanderslycke, Voorzitter OR.C.A
Marc Leemans, Voorzitter ACV-CSC
Pia Stalpaert, Voorzitter ACV Voeding en Diensten
Rudy De Leeuw, Voorzitter ABVV-FGTB
Tangui Cornu, Voorzitter HORVAL
Meer info: Campagne FOS voor waardig huishoudwerk