Parlementaire vraag over arrestatie Colombiaans vakbondsactivist

Bruno Tuybens (sp.a) stelt vraag aan Didier Reynders

De berichten die fos de laatste weken de wereld instuurde over de actuele situatie in Colombia bereikten zelfs het parlement. Bruno Tuybens, federaal volksvertegenwoordiger voor sp.a, stelde eind augustus een parlementaire vraag over de arrestatie van Huber Ballesteros aan minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. Hij toont zijn bezorgdheid over de repressie van het sociaal protest door de Colombiaanse staat. Reynders’ voorlopige antwoord gaat niet erg diep in op de kwestie en getuigt volgens Tuybens van een naïef vertrouwen in de Colombiaanse rechterlijke macht.
Lees de parlementaire vraag, het voorlopige antwoord en de reactie van Bruno Tuybens.

LocatieColombia
CategorieNieuws

Parlementaire vraag

Aan de heer Vice-Eerste Minister, Minister van Buitenlandse Zaken D. Reynders
vanwege sp.a kamerlid Bruno Tuybens

In verband met het aanhouding van een syndicale leider in Colombia

Geachte heer Minister,

Op zondag 25 augustus is naar verluidt de syndicale leider Huber Ballesteros aangehouden in Bogotá, Colombia. De heer Ballesteros is de vice-voorzitter van de Nationale Eenheidsvak-bondsfederatie van de Landbouw (FENSUAGRO), lid van het uitvoerend comité van de vakbondscentrale CUT en woordvoerder van de Nationale Rondetafel van de Landbouw en Veeteelt voor Dialoog en Akkoord MIA, gemandateerd om te onderhandelen in het kader van de Nationale Landbouw- en Volksstaking.

Verschillende sectoren en duizenden Colombianen nemen momenteel deel aan een recent gestarte stakingsactie, waarbij een dialoog wordt geëist met de overheid om de problemen van de (rurale) gemeenschap aan te pakken (het geweld, de armoede, de concentratie van gronden, het gebrek aan sociale investeringen, de niet-nakoming van wetten en decreten, de nefaste gevolgen van vrijhandelsakkoorden, enz.)

Helaas wordt klaarblijkelijk deze legitieme sociale mobilisatie door de staat beantwoord met felle repressie i.p.v. met dialoog. Dit heeft al geresulteerd in honderden gewonden, plunderingen, bedreigingen en onrechtmatige aanhoudingen.

De arrestatie zou naar verluidt kaderen in een actie waarbij honderden leiders van en deelnemers aan de nationale staking, door de Colombiaanse staat zijn opgepakt. Ballesteros zou op basis van onrechtmatige bewijzen beschuldigd zijn van vermoedelijke banden met de guerrilla, een vaak gebruikt argument om sociale leiders te delegitimeren en zwart te maken.

Deelt de Minister mijn ongerustheid over deze zaak? Wat is de houding van ons land, en bij uitbreiding van de EU, ten aanzien van Colombia indien de heer Ballesteros enkel en alleen op basis van zijn leiderschap en deelname aan de stakingsactie zou zijn opgepakt? Bent u bereid contact op te nemen met de overheid in Colombia om de zaak te bespreken? Bent u bereid zijn onmiddellijke vrijlating te bepleiten indien hij louter op basis van zijn sociale rechten en recht op vrijheid van meningsuiting en vereniging zou zijn opgepakt? Welke gevolgen heeft deze aanhouding voor de economische/diplomatieke relaties tussen beide landen?

Met dank bij voorbaat voor uw antwoord,

Bruno Tuybens

Voorlopig antwoord van minister van Buitenlandse Zaken Reynders:

Zoals u vermeldt werd betrokkene gearresteerd op 25 augustus. Bij monde van de voorzitter van Fensuagro is de organisatie sinds jaren het slachtoffer van vervolging door de overheid en heeft deze arrestatie tot doel de sociale dialoog te verhinderen. Betrokkene wordt niettemin door de Fiscalia General ervan verdacht nauwe banden te onderhouden met de FARC en wordt o.m. in verdenking gesteld van deelname aan opstand en van financiering van terrorisme. Deze beschuldigingen volgen op de analyse van in beslag genomen informaticamateriaal van de FARC, waaruit de banden tussen de guerrillagroep en de betrokkene zouden blijken. Zijn arrestatie is volgens de procureur niet rechtstreeks verbonden met zijn deelname aan de nationale stakingen. Het is nu aan het Colombiaanse gerecht om klaarheid te scheppen in deze delicate zaak. Momenteel te vroeg om de impact hiervan te voorspellen op onze overigens zeer goede economische en diplomatieke relaties.

“Naïef vertrouwen in rechterlijke macht in Colombia”

Bruno Tuybens reageert op Reynders’ antwoord:

“In 2009 bracht ik met parlementairen een bezoek aan Bogotá en Medellín, incl. gesprekken met toenmalig president Uribe en tal van ministers. In het licht van de ervaringen die we opdeden, vind ik het vertrouwen die onze minister Reynders stelt in de rechterlijke macht in Colombia vrij naïef, gezien de grote verwevenheid van uitvoerende en rechterlijke macht in Colombia. De vraag is dus of Huber een volstrekt neutraal proces in het vooruitzicht wordt gesteld. Ik ben het dus eens met fos om blijvend op te roepen de petitie te tekenen en verder alle correcte middelen te gebruiken om druk uit te oefenen op de autoriteiten. Colombia heeft voorlopig maar één ding aangetoond, dat is dat zij het universele en onvervreemdbare recht op staking, op arbeidsvoorwaarden, op vrijheid van vakvereniging, enz. niet naar waarde schat.”

De petitie voor de vrijlating van Huber Ballesteros is nog niet afgerond. Indien je het nog niet deed, teken nu!