Resolutie over universele sociale bescherming goedgekeurd

België zet stap naar mondiaal fonds

banner campagne sociale bescherming is een recht

Je job verliezen of ziek worden, met sociale bescherming kom je zo’n tegenslag door. Maar in heel wat landen heeft de overheid niet genoeg middelen om je die bescherming te bieden. De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers steunt daarom de oprichting van een mondiaal fonds voor universele sociale bescherming.

LocatieBelgië
CategorieNieuws

Ongeveer vier miljard mensen in de wereld hebben geen enkele vorm van sociale bescherming. Bij de minste tegenvaller, zoals een pandemie of recessie, dreigen ze in armoede te vervallen. De coronacrisis heeft ons allemaal duidelijk gemaakt hoe belangrijk een sociaal vangnet wel is.

Sociale bescherming is een collectief systeem om onvoorziene en voorziene gebeurtenissen in het leven op te vangen. Denk aan ziekte, zwangerschap, ouderdom, verlies van werk, arbeidsongevallen, invaliditeit of het overlijden van een ouder. Ze zorgt ervoor dat je gezondheidszorg en een vervangingsinkomen geniet, zodat je in moeilijke tijden een waardig leven kan blijven leiden. Stevige, inclusieve socialebeschermingssystemen maken een samenleving weerbaarder tegen crisissen en vlakken ongelijkheden af.

Kamer stemt vóór mondiaal fonds

Op 10 maart 2022 heeft een ruime meerderheid van de federale volksvertegenwoordigers voor een multilateraal mechanisme gestemd dat sociale bescherming in de hele wereld zal versterken en financieren. Alleen de extreemrechtse partijen Vlaams Belang en N-VA stemden tegen. Het multilaterale mechanisme moet worden gevoed met financiële bijdragen van de rijkere landen. Staten met onvoldoende economische en fiscale capaciteit zouden vervolgens een beroep kunnen doen op het fonds om in sociale bescherming voor hun bevolking te voorzien.

Een Global Accelerator for Social Protection

Het staat nog niet vast welk mechanisme het meest geschikt is. De Belgische parlementsleden denken vooral aan de Global Accelerator for Jobs and Social Protection. Dat initiatief werd in september 2021 gelanceerd door de Verenigde Naties en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Het moet de directe gevolgen van de coronapandemie voor de arbeidsmarkt verzachten en een minimum aan sociale bescherming brengen in landen met een laag tot gemiddeld inkomen. Om je een idee te geven van de inspanningen: er zou naar schatting 1.200 miljard Amerikaanse dollar per jaar nodig zijn om die minimale bescherming te creëren.

Andere mogelijkheden voor de financiering van sociale bescherming zijn de speciale trekkingsrechten bij het Internationaal Muntfonds (een alternatief, stabieler betaalmiddel dan munten) en het UN Capital Development Fund. Het is nu aan de federale regering om uit te zoeken welk mechanisme de voorkeur verdient.

Sociale bescherming in ontwikkelingssamenwerking

Tegelijk moedigt de gestemde resolutie de Belgische regering aan om binnen ontwikkelingssamenwerking te blijven investeren in sociale bescherming. Tijdens haar contacten met landen die ontwikkelingshulp krijgen, moet ze ook ijveren voor de ratificatie van Verdrag nr. 102 van de IAO. Dat verdrag legt minimumnormen voor sociale zekerheid vast.

Onze inspanningen beloond

De goedkeuring van de resolutie beloont de acties van de socialistische beweging. Sinds 2020 houden FOS, ISVI en Solsoc de campagne ‘Sociale bescherming is een recht, geen privilege’. Ze worden daarbij gesteund door de Solidaris (de vroegere Socialistische Mutualiteiten), het ABVV, de Algemene Centrale ABVV en HORVAL. De organisaties zetten zich samen in voor sociale bescherming als een recht voor iedereen, een systeem dat de welvaart herverdeelt.

Na de campagne en een sterke mobilisatie van het middenveld dienden Vicky Reynaert van Vooruit, PS-parlementslid Malik Ben Achour, Groen-Ecolo en CD&V de ontwerpresolutie in die nu is goedgekeurd. De geamendeerde resolutie wijkt een beetje af, maar neemt vrijwel al onze eisen over. Een eerste belangrijke stap naar universele sociale bescherming is gezet!

Bron:

Universele sociale bescherming is ook een onderdeel van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Onder de vlag van de Verenigde Naties engageren middenveldorganisaties, bedrijven en overheden zich om sociale bescherming voor iedereen toegankelijk te maken.

Meer over de campagne sociale bescherming is een recht!

Download