Op naar een solidaire samenleving

20211130-noprofitonpandemic12

Onze nieuwe visie en missie zijn volledig afgewerkt. Hoewel dat de kern van onze organisatie dezelfde blijft, bestendigen en breiden we voortaan het werk rond klimaat en milieu, dekolonisering,… uit.

CategorieNieuws

Na een participatief proces heeft de Algemene Vergadering van FOS op 14 december 2021 een nieuwe visie en missie voor de organisatie aangenomen. Zo kan FOS zich blijven inzetten op noodzakelijke sociale verandering in een steeds veranderende context. De kern van onze organisatie en werking blijft onveranderd, maar we leggen nieuwe noodzakelijke accenten waar nodig. Hieronder kunt u deze nieuwe visie en missie vinden.

Visie

FOS streeft naar mondiale structurele veranderingen. Samen met organisaties wereldwijd bouwen we aan een solidaire samenleving met:
– Fundamentele rechten en vrijheden voor iedereen – gerealiseerd binnen de grenzen van de planeet – in een rechtvaardig sociaal, economisch en politiek bestel. We leggen de nadruk op waardig werk: leefbaar inkomen, volwaardige arbeidsrechten, sociale bescherming met recht op en toegang tot gezondheid, en kwaliteitsvolle sociale dialoog.
– Respect voor diversiteit. Discriminatie en genderongelijkheid zijn onaanvaardbare schendingen van menselijke waardigheid en van sociale rechtvaardigheid.
– Democratische besluitvorming op alle niveaus en herverdeling van macht en middelen, als alternatief voor de dominante politieke en economische structuren die ongelijkheid in stand houden.
– Een maatschappelijk middenveld dat in alle vrijheid, zonder vrees voor vervolging of repressie, de hierboven vermelde principes kan opvolgen en afdwingen. Een actieve overheid die deze principes naleeft en stimuleert.

Missie

We realiseren onze visie samen met organisaties die wereldwijd opkomen voor gelijkwaardige participatie van alle bevolkingsgroepen aan de samenleving, door te werken voor en met bevolkingsgroepen in precaire omstandigheden.

FOS (wordt) versterkt

– Door met andere organisaties constructief samen te werken, leren we van elkaar en versterken we elkaars interne werking, dienstverlening, sensibiliserings- en mobilisatiekracht en elkaars beleidsbeïnvloedingscapaciteit. We wisselen ideeën en ervaringen uit en vormen netwerken, met elkaar en met anderen.

FOS stimuleert internationale solidariteit

– Ongelijkheid en onrechtvaardigheid kennen geen grenzen. Daartegen helpt alleen een internationale tegenmacht. FOS stimuleert samenwerking tussen de Vlaamse socialistische beweging en organisaties die wereldwijd ook bouwen aan een solidaire samenleving.
– FOS neemt geen blad voor de mond en engageert zich om beleidsmakers wereldwijd in beweging te brengen.

FOS focust

– FOS wil een positieve en progressieve impact hebben op maatschappelijke veranderingen. We staan open voor actuele maatschappelijke tendensen en processen die we zelfkritisch toepassen op onze organisatie en werking. We richten ons op:

– Arbeidsrechten en inkomen. Iedere werknemer heeft recht op rechtvaardige en gunstige arbeidsvoorwaarden, een leefbaar inkomen en inspraak. We bieden weerwerk aan arbeidsflexibilisering en -precarisering waar deze rechten worden uitgehold en deregulering wordt genormaliseerd. Ook gendergelijkheid op het werk blijft een belangrijke uitdaging. Verschillende genders ervaren ontoelaatbare drempels en moeilijkheden.

– Sociale bescherming, gezondheid en gezondheidszorg. Een gezonde samenleving neemt maatregelen om haar bevolking te beschermen tegen de gevolgen van armoede, ziekte, arbeidsletsels, werkloosheid, ouderdom, … We leggen de nadruk op gezondheid, in de breedste betekenis van het woord, als de voorwaarde voor en het resultaat van een goed leven. We beklemtonen de nood aan een toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

– Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Alle mensen, ongeacht hun seksuele voorkeur, hebben recht om zonder enige vorm van dwang, discriminatie en geweld hun seksualiteit te uiten en te beleven. Alle mensen hebben recht op een compleet fysiek, mentaal en sociaal welzijn gerelateerd aan hun seksuele en reproductieve gezondheid.

– Klimaat en milieu. Klimaatverandering legt een onaanvaardbare ongelijke druk op mens en milieu en bevestigt de nood aan een rechtvaardige transitie. Bij die transitie naar een klimaatneutrale economie mag niemand aan zijn lot worden overgelaten.

– Dekolonisering. Kolonisatie heeft een onmiskenbare impact op sociale structuren en ideologieën die racisme, discriminatie en ongelijke machtsrelaties mogelijk maken. Deze structuren en ideologieën moeten ontmanteld worden.