Winter School wederom groot success

fos-partner Khanya College bracht dit jaar weer een kleine 200 activisten van zuidelijk Afrika samen tijdens de zogenaamde ‘Winter School’. Het hoofdthema was de economische crisis en zijn gevolgen voor verzetsbewegingen.

CategorieNieuws

Khanya College is een organisatie die actief is in de regio van zuidelijk Afrika. Aanvankelijk voerden ze strijd tegen apartheid in het onderwijs, maar intussen is de strijd geëvolueerd naar een strijd tegen neo-liberalisme. Onder het motto ‘onderwijs voor vrijheid’ probeert Khanya College nieuwe sociale bewegingen uit de werkende klassen en de arme gemeenschappen te versterken via zogenaamde ‘popular education’. Het neo-liberalisme vormt namelijk enkele uitdagingen die het nieuwe sociale bewegingen moeilijk maken zichzelf te organiseren, te groeien en te overleven.

De jaarlijkse Khanya College Winter School is ongetwijfeld het belangrijkste netwerking-moment voor sociale bewegingen in zuidelijk Afrika. De Winter School creëert een plaats waar activisten van verschillende organisaties uit de civiele maatschappij elkaar kunnen ontmoeten, visies kunnen uitwisselen en ervaringen kunnen delen.

Dit jaar was het hoofdthema de economische crisis en zijn gevolgen voor verzetsbewegingen. De overheden hebben de kosten van de crisis voornamelijk afgewenteld op de arbeiders en de armen via belastingen en bezuinigingen. Dit doen ze onder het mom dat ‘iedereen de broeksriem moet aanhalen’. Dit terwijl banken en bedrijven financiële transfusies kregen om hen in leven te houden en de armen en arbeiders al het hardst getroffen werden door de crisis door de ontslagen. De reactie van de overheden op de crisis vergroot de ongelijkheden en is een duidelijke bevestiging van het neo-liberaal beleid dat gevoerd wordt. Tijdens de zogenaamde ‘Conference on Radical Political Economy’ ontmoetten economen (niet van de gevestigde orde; schrijvers en academici) activisten om het te hebben over de economische crisis en hoe de overheid op de crisis reageert. Er werd de vraag gesteld hoe de civiele maatschappij de krachten kan bundelen om een antwoord te bieden op deze maatregelen.

Tijdens de Winter School wordt ook aandacht besteed aan organisaties die in gelijkaardige werkvelden opereren. In zogenaamde ‘Networks of resistance’ ontmoeten zij elkaar. Dit jaar waren er onder meer netwerken van kwetsbare vrouwelijke arbeiders, landarbeiders en kunstenaars. Telkens bediscussieerden deze groepen een heel breed scala aan onderwerpen gelinkt aan de crisis en de onmogelijkheid van de civiele maatschappij om erop te reageren.

De Winter School is een belangrijk evenement geworden op de jaarlijkse lijst van activiteiten van veel organisaties in zuidelijk Afrika en daar buiten. Ook in de komende jaren zal het een open ontmoetingsplaats blijven waar sociale organisaties elkaar kunnen ontmoeten en kunnen bijleren.

Khanya College beheert het secretariaat van het SAFWN (Southern African Farm Workers Network). Het netwerk is een fos-partner en ontvangt sinds 2007 ondersteuning van fos.
Meer info: Website van Khanya College