campagnebeeld gelijk maakt gezond

Politieke Eisen Gelijk Maakt Gezond

Naar aanleiding van de campagne Gelijk Maakt Gezond, eisen we actie van de beleidsmakers. Zo streven we naar een meer gezondheidsvaardige samenleving!

Wat wij eisen:

GEZONDSVAARDIGHEDEN zijn voorwaarden voor meer gelijkheid

 Betere gezondheidsvaardigheden zorgen voor een beter gezondheidsniveau en verkleinen de gezondheidsongelijkheid. Daarom vragen wij aan overheden om: 

 • Te investeren in gezondheidsvaardigheden en andere sociale determinanten van gezondheid (zoals bv. waardig werk en een goede huisvesting). 
 • Cijfers te verzamelen over gezondheidsongelijkheid door middel van bv. gezondheidsenquêtes. Waarbij de gegevens uitgesplitst kunnen worden naar bevolkingsgroepen. 
 • Deze cijfers te gebruiken om beleid te maken waarbij de impact van alle beleidsmaatregelen op de gezondheidskloof gemeten wordt in zowel het binnen- als buitenlands beleid.  

 

Politieke Eisen Gelijk Maakt Gezond

SOCIALE BESCHERMING is de buffer tegen ongelijkheid

De grootste dam tegen ongelijkheid is sociale bescherming. Niet alleen beschermt het ons tegen crisissen en bij ongeluk, het verkleint ook bestaande ongelijkheden. Daarom vragen wij aan overheden om: 

 • Blijvend te investeren in sociale bescherming, zowel in België als in het buitenlands beleid.  
 • Het Mondiaal Fonds voor Sociale Bescherming te ondersteunen. Waarbij niet enkel financiële maar ook inhoudelijke ondersteuning voorzien wordt bij de uitbouw van sociale bescherming. 
 • Steeds in dialoog samen met middenveld en verschillende bevolkingsgroepen sociale bescherming uit te bouwen. 

Politieke Eisen Gelijk Maakt Gezond

Recht op GEZONDHEID

Investeren in meer gezondheidsgelijkheid is opkomen voor het recht op gezondheid. En investeren in de samenleving. Om de Coronacrisis te verslaan en pandemieën te voorkomen is er de nood aan een ander gezondheidssysteem. Daarom vragen wij aan overheden om: 

 • Een samenlevingsmodel waarbij sociale rechtvaardigheid, meer gelijkheid en sociale bescherming de leidraad vormen. 
 • Hun dragende rol op te nemen in het toekennen van het recht op gezondheid en de uitbouw van een gezondheidssysteem dat dit mogelijk maakt.  

Politieke Eisen Gelijk Maakt Gezond

Toegankelijke en betaalbare GEZONDHEIDSSYSTEMEN

Een goed werkend gezondheidssysteem krijg je maar als deze toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Daarom vragen wij aan overheden om: 

 • Te investeren in sterke publieke diensten en een sterke ziekteverzekering waarbij niemand uitgesloten wordt. Patiënten kunnen ook nooit gezien worden als consumenten van een gezondheidssysteem.  
 • In te zetten op nabijheid van zorg zoals wijkgezondheidscentra. 
 • Aandachtig te zijn voor groepen met een risico op kwetsbaarheid zoals vrouwen, ouderen of mensen met een beperking.  

Politieke Eisen Gelijk Maakt Gezond

Bevorder PARTICIPATIE

Elk gezondheidsbeleid kan maar krachtdadig zijn als het inclusief is. Daarom vragen wij aan overheden om: 

 • Zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal gezondheids- en sociale organisaties actief te betrekken bij het beleid.  
 • Transparantie te bieden over beleidsprocessen. 
 • Ook in het buitenlands beleid in te zetten op inclusie en participatie. 

Politieke Eisen Gelijk Maakt Gezond

IEDEREEN TELT MEE

Iedereen telt mee, altijd. Per bevolkingsgroep zijn er andere noden en manieren om hen te bereiken. Wij vragen dan ook aan overheden om: 

 • Per beleidsmaatregel rekening te houden met de diverse noden, effecten en behoeften van verschillende bevolkingsgroepen. Gebaseerd op het leave no one – behind principe van de Verenigde Naties. 
 • Voldoende in te zetten op preventie en gezondheidspromotie afgestemd qua taal en vorm op de beoogde doelgroep.  
 • In te zetten op vorming en begeleiding van het zorgpersoneel rond gezondheidsvaardigheden. Zodat zij als belangrijke actor in het gezondheidssysteem mee kunnen werken aan het verkleinen van de gezondheidsongelijkheid.  
 • Peertopeer gezondheidspromotoren of zelfhulpgroepen in te zetten om zo alle bevolkingsgroepen te bereiken.  

Politieke Eisen Gelijk Maakt Gezond

Streef de DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN na

De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Natie kunnen een belangrijke rol spelen in het verkleinen van de wereldwijde ongelijkheid. Daarom vragen wij aan overheden om zich zowel in nationaal als buitenlands beleid actief in te zetten voor de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsagenda met een focus op: 

 • SDG 3: goede gezondheid en welzijn.  
 • SDG 10: ongelijkheid verminderen.  
 • En gendergelijkheid (SDG 5) transversaal op te nemen.  

Politieke Eisen Gelijk Maakt Gezond

GEZONDHEID centraal in alle beleidsdomeinen

Het gezondheidsniveau van onze samenleving wordt beïnvloed door alle facetten van het leven. Wij vragen dan ook aan overheden om: 

 • Gezondheid centraal te zetten in alle beleidsdomeinen. Doe dit op basis van het health in all – policies principe waarbij beleidsbeslissingen afgetoetst worden aan de impact op gezondheid.  

Politieke Eisen Gelijk Maakt Gezond

GEZONDHEID IS EEN MENSENRECHT

Mensen zijn rechthebbenden van een goed werkend gezondheidssysteem. Daarom vragen wij aan overheden om: 

 • De human rights based approach te hanteren bij het opmaak en uitvoeren van beleid. 
 • Alle burgers de kans te geven om hun gezondheidsvaardigheden te verbeteren en toe te passen in hun dagelijks leven. Waardoor zij zelf kennis kunnen vergaren en beslissingen nemen die hun gezondheid ten goede komen.  

Politieke Eisen Gelijk Maakt Gezond